REGULAMIN SERWISU IDERIA.pl

Ostatnia aktualizacja 14-01-2016 

Niniejszy dokument opisuje zasady korzystania z witryny ideria.pl, ideria.org oraz wszystkich subdomen. Prosimy o DOKŁADNE zapoznanie się z niniejszym dokumentem przed rozpoczęciem korzystania z serwisu ideria.pl. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wszystkie opisane niżej zasady.

Art. 1

Postanowienia ogólne

1.   Poniższy Regulamin stanowi podstawę funkcjonowania serwisu „IDERIA” zwanego dalej Serwisem, dostępnego pod adresem internetowym ideria.pl oraz ideria.org

2.   Postanowienia Regulaminu wraz z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w sposób wyłączny i wyczerpujący określają prawa i obowiązki Użytkowników Serwisu oraz innych osób korzystających z jego usług.

3. Operatorem Serwisu jest Piotr Golczyk, ul. Płocka 3, Myślachowice, 32-543, piotr@golczyk.com

4. Użyte w niniejszym Regulaminie określenia mają następujące znaczenie:

 1. Operator - podmiot będący właścicielem Serwisu odpowiedzialny za jego prowadzenie
 2. Domena - domeny ideria.pl oraz ideria.org
 3. Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Operatora pod Domeną.
 4. Regulamin – niniejszy dokument, określający zasady funkcjonowania oraz prawa i obowiązki użytkowników korzystających z Serwisu zwanych dalej Użytkownikami
 5. Użytkownik – osoba fizyczna lub prawna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która dokonała poprawnej rejestracji Konta w Serwisie, zgodnie z zasadami niniejszego Regulaminu. Użytkownikiem może być również osoba posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, za zgodą przedstawiciela ustawowego;
 6. UżytkownikPro Użytkownik prowadzący legalnie działalność gospodarczą na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i posiadający aktywny status IDERIApro w Serwisie
 7. Rejestracja – polega na zakładaniu Konta przez Użytkownika w Serwisie poprzez poprawne wypełnienie formularza rejestracyjnego. Przejście procedury Rejestracji jest niezbędne do wzięcia udziału w Konkursach.
 8. Konto Społecznościowe: konto na jednym z serwisów: Facebook, Linkedin, Twitter, G+.
 9. Konto – konto Użytkownika w Serwisie, tworzone po Rejestracji poprzez Konto Społecznościowe.
 10. Profil – informacje o Użytkowniku posiadającym Konto w Serwisie.
 11. Brief - informacje wprowadzające zainteresowanych Użytkowników Serwisu do istoty problemu zgłoszonego przez Właściciela Briefu, który należy rozwiązać za pomocą kreatywnych pomysłów.
 12. Deadline - moment w którym upływa ważność Brief ustawiona przez Właściciela Brief, w momencie tworzenia nowego Brief w Serwisie.
 13. Pomysły - wszystkie pomysły, które zostały przesłane przez Użytkowników za pośrednictwem Serwisu, w odpowiedzi na Brief.
 14. Autor - autor Pomysłów.
 15. Właściciel Briefu - Użytkownik, który stworzył Brief w Serwisie, zaakceptowany przez Operatora i udostępnionymi wszystkim Użytkownikom Serwisu.
 16. Konkurs – konkurs odbywający się w Serwisie za którego organizacje odpowiedzialny jest Właściciel Briefu.
 17. Nagrody Punktowe- każdy Użytkownik Serwisu otrzymuje punkty za aktywność w Serwisie. Punkty służą rywalizacji między Użytkownikami. Punktów nie są w żaden sposób powiązane z jakimikolwiek nagrodami i nie można ich zamienić na nagrodę pieniężną.
 18. Zwycięzca – Użytkownik który zajął pierwsze miejsce w Konkursie.
 19. Zwycięzki Pomysł - Pomysł, który został wskazany przez Właściciela Briefu jako zwycięski, przez przeniesienie go na samą górę listy Pomysłów i zapisanie formularza wyboru  pomysłów. 
 20. Administratorzy – osoby upoważnione przez Operatora do prowadzenia Serwisu;

 Art. 2

Warunki techniczne korzystania z Serwisu

 1. Techniczne warunki korzystania z Serwisu, mają znaczenie dla poprawności funkcjonowania Serwisu, jego prawidłowego wyglądu w przeglądarce internetowej stosowanej przez Użytkownika, a także dla bezpieczeństwa danych Użytkownika zapisanych na Koncie. Każdy Użytkownik powinien stosować się do poniższych warunków i wytycznych, a wszelkie działania podejmowane przez Użytkownika w sposób odmienny (umyślny lub nieumyślny), dokonywane są na jego wyłączną odpowiedzialność.
 2. Do korzystania z usług Serwisu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów Internetu (przeglądarki Mozilla Firefox w wersji 7.0 lub nowszej, Internet Explorer w wersji 8.0 lub nowszej), a także aktywne Konto.

Art. 3

Odpowiedzialność Użytkowników

 1. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszystkie działania, których się podejmuje w związku z korzystaniem z Serwisu, w tym w szczególności za łamanie praw autorskich, nielegalne wykorzystanie nazw i znaków towarowych.
 2. Operator i Administratorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za działania Użytkowników w Serwisie.

Art. 4

Rejestracja Użytkownika w Serwisie

 1. Użytkownikami Serwisu mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych i ukończyły 18 lat. Osoby posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych, które ukończyły 13 lat, mogą być Użytkownikami Serwisu wyłącznie za zgodą prawnych opiekunów. Rejestracja traktowana będzie wówczas, jako jednoznaczna z oświadczeniem Użytkownika, że posiada zgodę opiekuna prawnego na dokonywanie czynności w Serwisie. Opiekunowie prawni ponoszą pełną odpowiedzialność za działania Użytkownika podlegającego ich opiece, w szczególności ponoszą pełną odpowiedzialność odszkodowawczą względem Operatora i osób trzecich. Nagrody oraz Przedmioty odbierane są w imieniu osób niepełnoletnich przez ich prawnych opiekunów.
 2. Rejestracja w Serwisie jest dobrowolna i następuje po wypełnieniu formularza rejestracyjnego.
 3. Do rejestracji Konta konieczne jest posiadanie aktywnego adresu e-mail oraz Konta Społecznościowego.
 4. Użytkownik ma obowiązek podania prawdziwych danych. Operator zastrzega sobie prawo do weryfikowania danych Użytkowników. Operator może uzależnić Rejestrację lub korzystanie z Serwisu przez Użytkownika od uwiarygodnienia podanych przez niego danych.
 5. Użytkownik ma obowiązek aktualizacji danych zawartych w formularzu rejestracyjnym za każdym razem, gdy wystąpią w nich zmiany.
 6. Podczas Rejestracji zakładane jest Konto Użytkownika. Użytkownik może mieć tylko jedno Konto. Użytkownik nie może posługiwać się Kontami innych Użytkowników ani udostępniać swojego Konta innym osobom. Konta Użytkowników są niezbywalne.
 7. Zabronione jest udostępnianie swojego hasła do Konta w Serwisie osobom trzecim. Operator nie ponosi odpowiedzialności za skutki udostępnienia przez Użytkownika hasła osobom trzecim lub jego nieodpowiedniego zabezpieczenia przed dostępem osób trzecich.
 8. Poprzez zrealizowanie procedury rejestracji w Serwisie, której skutkiem jest założeniem Konta, Użytkownik zapewnia i oświadcza, iż zapoznał się i zaakceptował treść niniejiszego Regulaminu.
 9. Rejestracja wymaga potwierdzenia. Potwierdzenie następuje poprzez otworzenie strony, do której prowadzi link wygenerowany przez Serwis, przesłany na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym.
 10. Z chwilą potwierdzenia Rejestracji w Serwisie dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem, której przedmiotem jest świadczenie przez Operatora, usług dostępnych poprzez Serwis, na warunkach określonych w Regulaminie.
 11. Rejestracja w serwisie oznacza wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji handlowej, zgodnie z przepisami Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym.
 12. Operator zastrzega sobie prawo do odmowy dokonania Rejestracji oraz usunięcia Konta bez podania przyczyny.

 Art. 5

Ochrona danych osobowych

 1. Dokonując Rejestracji w Serwisie Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o Ochronie Danych Osobowych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną z późniejszym zmianami.
 2. Operator oświadcza, że powierzone dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji umowy i w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez Serwis.
 3. Dane osobowe Użytkownika nie są udostępniane osobom trzecim. Nie dotyczy to obowiązku Operatora wynikającego z obowiązujących przepisów prawa do przekazania danych osobowych Użytkowników uprawnionym podmiotom.
 4. Użytkownik ma prawo do przeglądania swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz do zgłoszenia pisemnego sprzeciwu, co do przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych.
 5. Użytkownik może zażądać usunięcia swoich danych osobowych z bazy Serwisu. Żądanie takie jest jednoznaczne z likwidacją Konta Użytkownika w Serwisie.

 Art. 6

Konkursy

 1. Użytkownicy mają prawo brać udział w Konkursie zgodnie z zasadami określonymi przez Operatora po spełnieniu warunków niezbędnych dla udziału w danym Konkursie.
 2. Użytkownik będący Właścicielem Briefu może organizować Konkursy dla Użytkowników Serwisu w wybranym przez siebie czasie, bez regularnej pory i w nieregularnych odstępach.
 3. Przekazanie praw autorskich do Pomysłu na rzecz Właściciela Brief następuje w momencie zatwierdzenia wyboru najlepszego Pomysłu w Serwisie przez Właściciela Brief.
 4. Jeżeli w ciągu 14 dni kalendarzowych od Deadline, Właściciel Brief nie wybierze Zwycięzcy, wtedy Zwycięzce w Konkursie wybiera Operator i jest to tak samo wiążące we wszystkich aspektach dla Zwycięzcy i Właściciela Briefu, jakby zrobił to samodzielnie Właściciel Brief.

Art 7

 

Prawa autorskie 

 1. Autor będący Zwycięzcą w Konkursie zorganizowanym przez Właściciela Brief, przenosi na Właściciela Brief prawa do wykorzystania Pomysłu, na następujących polach eksploatacji: 
 1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania - powielanie na wszelkich nośnikach audio, wizualnych oraz audiowizualnych techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, wprowadzanie do pamięci komputera i Internetu,
 2. w zakresie wprowadzania do obrotu - sprzedaż, użyczenie, najem, zamiana, darowizna,
 3. w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny, niż wyżej określony – nadawanie i reemitowanie za pomocą stacji naziemnej w technice przewodowej lub bezprzewodowej, nadanie i reemitowanie za pomocą stacji satelitarnej, rozpowszechnianie poprzez publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, lub odtworzenie, publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, włączanie utworów do własnych materiałów i publikacji w postaci oryginalnej, bądź w postaci opracowań, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 4. Autor zezwala na dokonywanie przez Właściciela Brief opracowań, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, utworów, w dowolnym zakresie oraz przenosi na Właściciela Brief wszelkie prawa zależne do powstałych w ten sposób utworów, na polach eksploatacji wymienionych wcześniej.
 5. Właściciel Brief wyraża zgodę na korzystanie przez Autora z Pomysłów lub ich fragmentów dla celów promocji i marketingu działalności Autora.

Art 8

Odpowiedzialność i obowiązki Autora 

 1. Autor zobowiązuje się do tego, że Pomysł będzie oryginalny i będzie własnością Autora.
 2. Autor zobowiązuje się, że nie będzie przedstawiał pomysłów osób trzecich jak swoich własnych.
 3. Autor ponosi odpowiedzialność za wady prawne dostarczonych utworów. Oznacza to, iż Autor ponosi odpowiedzialność za ewentualne naruszenie przez Właściciela Briefu, cudzych praw autorskich lub pokrewnych, przy korzystaniu z Pomysłu Autora.
 4. Odpowiedzialność Autora nie dotyczy jednak sytuacji, w których do naruszenia praw osób trzecich doszło z winy Właściciela Briefu, w szczególności gdy Właściciel Briefu korzystał z utworów z przekroczeniem nabytych praw lub licencji.
 5. W przypadku wystąpienia osób trzecich z roszczeniami bezpośrednio do Właściciela Brief, Autor przejmie z tego tytułu odpowiedzialność i naprawi wyrządzone Właścicielowi Brief udokumentowane szkody.
 6. Autor zobowiązuje się nie kopiować i nie udostępniać treści Briefu poza Serwisem. Autor może dystrybuować link prowadzący do konkretnego Brief w Serwisie według własnego uznania.

 Art 9

Odpowiedzialność i obowiązki Właściciela Briefu

 

 1. Właściciel Briefu ma prawa tylko i wyłącznie do Zwycięskiego Pomysłu i jednocześnie nie ma żadnych praw, na żadnym polu eksploatacji do żadnego innego Pomysłu w Konkursie i zobowiązuję się do niewykorzystywania go teraz ani w przeszłości do żadnych działań oraz zachowaniu jego treści i istoty pomysłu w tajemnicy.  

Art. 10

Nagrody

 1. Szansę na wygranie Nagród Punktowych mają ci Użytkownicy, którzy przesłali Pomysły w odpowiedzi na Brief zamieszczony przez Właściciela Brief za pomocą Serwisu przed Deadline.

Art. 11

Opłaty

 1. Dostęp do serwisu jest bezpłatny
 2. Użytkownik Serwisu, który chce uzyskać status UżytkownikaPro i prezentować się w Serwisie poprzez konto IDERIApro musi uiścić opłatę zgodną z cennikiem prezentowanym w Serwisie.  
 3. Opłaty za dodatkowe usługi oferowane w Serwisie nie podlegają zwrotowi w przypadku należytego wykonania usługi ze strony Operatora.

 

Art. 12

Użytkowanie Serwisu

 1. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za korzystanie z konta.
 2. Zabrania się w szczególności:
  1. Wykorzystywania mechanizmów automatycznego przetwarzania danych, programów, robotów lub innych narzędzi mających na celu obejście osobistego udziału w Rejestracji, oraz aktywności w serwisie, w szczególności w organizowanych przez Serwis Konkursach;
  2. Zamieszczanie treści obraźliwych;
  3. Używanie wulgaryzmów i zwrotów mogących w jakikolwiek sposób naruszyć czyjąś godność,
  4. Destabilizowania serwisu.
 3. Za niestosowanie się do Regulaminu przez Użytkownika, Operator może bez wcześniejszego ostrzeżenia:
  1. Nałożyć blokady czasowe na używanie części opcji Serwisu;
  2. Zablokować na stałe Konto Użytkownika;
  3. Skasować Konto Użytkownika;
  4. Odebrać prawo do otrzymania Nagrody.

 

Art. 13

Reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu

1.       Użytkownik jest uprawniony do złożenia reklamacji w przypadku, gdy Operator nie wywiązał się należycie z realizacji świadczonych usług, lub gdy usługi są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.

2.       Wszelkie reklamacje należy zgłaszać pisemnie na adres e-mail Operatora dostępny w Serwisie.

3.       Operator rozpatruje reklamację zgodnie z obowiązującym prawem.

4.       Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na adres e-mail wskazany przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym.

 Art. 14

Przepisy końcowe

1. Operator może sprzedać cały Serwis wraz z Użytkownikami

2. Usługi oferowane przez Operatora mogą być na bieżąco uzupełniane i zmieniane bez wcześniejszego informowania Użytkowników.

3. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili, informując o tym Użytkowników serwisu poprzez wskazanie daty ostatniej zmiany na początku treści Regulaminu.

4. Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące Regulaminu, Polityki Ochrony Prywatności oraz warunków korzystania z Serwisu można kierować pocztą e-mail na adres admin@ideria.pl

5. Niniejszy Regulamin obowiązuje przez czas nieokreślony i wchodzi w życie z dniem jego umieszczenia w Serwisie.